Sunday, 7 August 2011

yeahhh TeSiS Ku sudah ciap...alhamduliah...

ni nk tnjuk tesis hasil usaha ku...hihi

BAB DUA
 HARTA PUSAKA DI SISI SYARAK DAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

2.1       Pendahuluan
Di dalam Islam Allah s.w.t telah menetapkan dalam Al-Quran tentang pembahagian harta pusaka dengan secara adil. Begitu juga dengan sunnah dan ijmak’ ada membincangkan dan menerangkan dengan lebih lanjut tentang harta pusaka, sebagaimana yang kita tahu pembahagian harta pusaka adalah salah satu perkara yang dituntut oleh Allah untuk dilaksanakan. Undang-undang pusaka Islam merupakan salah satu sistem yang unik kerana ianya bersumberkan wahyu daripada Allah s.w.t dan sesuai dengan naluri dan fitrah kejadian manusia. Sistem pusaka Islam berbeza dengan sistem pusaka sebelum Islam dalam pelbagai aliran dan fahaman terutamanya selepas turunnya ayat al-mawarith (surah An-Nisa’ ayat 11,12,dan 176). Selepas turunnya ayat ini, terdapat pembaharuan dan keistimewaan yang telah dibuat didalam undang-undang pusaka Islam yang kekal hingga ke hari ini.[1]

Islam juga amat mengambil berat tentang pembahagian harta pusaka si mati dengan menentukan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Perkara-perkara tersebut penting untuk diketahui bagi memastikan keadilannya dalam pembahagian kepada waris-waris. Perkara-perkara tersebut seperti rukun, sebab, syarat dan sebagainya.

Justeru itu, amatlah pentingnya untuk mengetahui tentang pembahagian harta pusaka, sama ada layak untuk menerimanya atau pun sebaliknya. Jika seseorang itu tidak layak untuk menerima harta pusaka secara faraid, maka adakah seseorang itu memang tidak akan mendapatkannya atau pun mempunyai cara lain untuk mendapatkan harta tersebut.[2]

2.2       Definisi Harta Pusaka
2.2.1    Menurut Bahasa
Definisi Pusaka
Menurut kamus Dewan, pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, (untuk diwarisi oleh keluarganya).[3] Menurut definisi Islam, pusaka atau al-mirath dari segi bahasa pada makna al-masdar (المصدر) bermaksud al-baqa’ (البقاء) iaitu kekal dan perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Al-mirath pada makna isim maf’ul (اسم المفعول) pula bermaksud asal atau baki.[4]

Menurut syarak, dalam istilah ilmu faraid, harta pusaka juga dikenali sebagai al-tarikah. Dari segi bahasa al-tarikah bermaksud segala apa yang ditinggalkan atau dibiarkan oleh si mati. Manakala definisi al-fuqaha’ dalam menentukan maknanya, terdapat beberapa perselisihan yang dapat dilihat seperti berikut:[5]
        i.            Jumhur fuqaha’ mendefinisikan al-tarikah sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan dan hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan ke atas hak-hak persendirian. Kesemuanya ini akan diwarisi sama ada oleh waris atau bukan waris. Menurut pendapat ini juga, hak-hak yang boleh diwarisi termasuk hak lalulintas atau hak minimum, hak manfaat ke atas barang yang disewa atau dipinjam, hak-hak khiyar seperti khiyar syarat. Begitu juga termasuk harta peninggalan si mati seperti anak-anak yang telah menjadi duka setelah kematiannya, diyat yang diambil dari pembunuhan dan apa-apa yang tersangkut pada pukatnya yang telah dipasang pada masa hidupnya.

      ii.            Mazhab hanafi mendefinisikan al-tarikah sebagai segala harta dan hak-hak kebendaan yang menjadi milik si mati. Harta tersebut termasuklah harta alih dan tak alih serta hutang-hutang yang belum dijelaskan oleh orang lain kepadanya.

iii.                  Setengah pendapat mengatakan bahawa al-tarikah ialah segala harta benda yang ditinggalkan oleh si mati setelah diselesaikan hutang dan wasiatnya. Oleh itu, al-tarikah menurut pendapat ini, ialah harta peninggalan si mati yang telah bersih dari hutang, wasiat, hibah, urusan jenazah dan setelah selesai ia akan diwarisi oleh waris-warisnya yang masih hidup.
Walau bagaimanapun, perselisihan pendapat fuqaha’ dalam memberi definisi al-tarikah atau harta pusaka tidak memberi kesan kepada praktikalnya atau pengamalnya kerana perbezaan tersebut tidak akan menyebabkan berlakunya perubahan dari segi hukum hakam pusaka. Perbezaan ini hanyalah dari segi lafaz atau perkataan sahaja yang berkaitan dengan istilah al-tarikah. [6]

2.2.2        Menurut Undang-undang

Menurut undang-undang harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli keluarganya atau kepada mereka yang layak dengan syarat tertentu dan akan terlaksana selepas kematiannya[7]


2.2.3.1   Menurut undang-undang sivil

a)      Definisi Harta Pusaka menurut undang-undang sivil pula adalah seperti berikut iaitu menurut kamus Osborn’s Concise Law Dictionary telah menyatakan bahawa definisi harta pusaka ialah harta yang mana telah diperturunkan atau diwarisi daripada seseorang kepada pewarisnya.

b)      Menurut Elizabeth A.Martin di dalam kamusnya A Dictionary if Law telah mendefinisikan harta pusaka sebagai penyerahan harta oleh pemilik harta ketika sampai ajalnya kepada pewarisnya, pada waktu itu, pemilik harta melengkapkan wasiatnya atau mengikut peraturan yang berkaitan dengan pusaka tanpa wasiat untuk ditadbirkan.[8]

c)      Menurut seksyen 2 Akta Probet dan pentadbiran 1959 di dalam tafsirannya telah mendefinisikan “harta” bermaksud meliputi sesuatu benda dalam tindakan dan apa-apa kepentingan dalam harta alih dan harta tak alih. Manakala maksud “harta pusaka” menurut seksyen berkenaan bererti semua harta yang jika seseorang mati tidak berwasiat, akan terletak hak pada Hakim Besar.[9]

d)     Menurut pendapat Jeremy Bentham di dalam sebuah bukunya telah mengatakan bahawa harta pusaka ialah harta seseorang setelah matinya yang mesti dibahagikan mengikut tiga perkara berdasarkan undang-undang Perancis iaitu penghidupan anggota baru. Menjauhkan diri putus harapan dan mendekatkan diri kepada persamaan dalam harta.

[1] Profesor Ahmad Ibrahim. 1991.  Al-Ahkam Undang-undang Harta Dalam Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka.

[2]Ahmad Tarmizi Jusoh..2009. Pewarisan Jutawan. Dolphin Press Sdn.Bhd.
[3]Kamus Dewan. Edisi ke 3.
[4] http://mahir-al-hujjah.blogspot.com/2008/07/konsep-harta-pusaka.html.
[5] Mohd  Ridzuan. 2006. Udang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. Dawama Sdn. Bhd.
[6] Ibid.
[7] http://mahir-al-hujjah.blogspot.com/2008/07/konsep-harta-pusaka.html
[8] Ibid.
[9] Akta Probet dan Pentadbiran 1959.


nk tgk y penuh bleh cntcts sy ek..huhu
BAB TIGA
HAK ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN HARTA PUSAKA : SATU KAJIAN KES DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM

3.1       Pendahuluan
Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa kini ramai di kalangan pasangan yang sudah berkahwin tetapi tidak mempunyai rezeki untuk memperolehi cahaya mata sendiri. Oleh itu, ramai di kalangan mereka yang membuat keputusan untuk mengambil anak angkat sebagai mengisi kelengkapan di dalam sesebuah keluarga, ada juga di kalangan kita yang belum berkahwin tetapi mahukan anak, mereka ini juga ramai yang mengambil anak angkat. Anak angkat adalah berbeza dengan anak kandung sendiri, seseorang anak kandung mempunyai keistimewaan dengan ibu bapa mereka sendiri tetapi bagi seseorang anak angkat pula mereka kurang mempunyai kelebihan sebagai mana yang dimiliki oleh seseorang anak kandung, sebagai contoh di dalam pewarisan harta pusaka. Sebagaimana yang kita tahu seseorang anak angkat tidak mempunyai hak ke atas harta penjaga mereka, tetapi anak kandung pula mempunyai hak di dalam harta pusaka. Oleh itu untuk menjamin seseorang anak angkat itu, penjaga perlulah memikirkan masa hadapan seseorang anak angkat kelak, seandainya diusia muda anak angkat tersebut telah ditinggalkan oleh penjaganya maka di sini anak angkat menimbulkan pelbagai perbalahan dikalangan ahli keluarga, dengan ini sedikit sebanyak telah merosakkan kehidupan seseorang anak angkat tersebut. Oleh itu penjaga angkat perlulah membuat persediaan seperti membuat wasiat atau hibah bagi menjamin kehidupan seseorang anak angkat. Oleh itu, penulis telah menulis sedikit sebanyak tentang wasiat dan hibah.

3.2       Definisi Anak Angkat
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka anak angkat ialah anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya, kebiasaannya anak angkat di ambil oleh pasangan yang tidak mempunyai zuriat akibat mandul.

3.2.1    Anak angkat di sisi syarak
Pengambilan anak angkat menurut Islam berlainan dari amalan dan adat pengambilan anak angkat barat. Bertentangan dengan apa yang berlaku di dunia barat, seorang anak angkat tidak meninggalkan keluarga biologi mereka (kecuali jika tidak diketahui) untuk memasuki keluarga yang mengasuh mereka. Sementara mengasuh anak orang lain dibenarkan dan dalam kes anak yatim, malah digalakkan, anak angkat itu tidak menjadi anak ibu bapa baru mereka. Bentuk pengambilan anak angkat ini di mana kanak-kanak mengekalkan keahlian keluarga asal mereka digelar, dalam bahasa Arab ‘kafala’. Ini membayangkan sebagai contoh bahawa bapa baru mereka tidak boleh menamakan anak lelaki itu bersempenanya, dan bahawa anak itu dikirakan bukan Mahram. Ini dapat dilangkah sisi dengan anak itu menghisap susu ibu angkatnya dalam dua tahun yang pertama kehidupannya. [1]
Riwayat melibatkan Aisyah Abu Bakar, Abu Huzaifah ibn Utbah dan Salim Mawla Abu Huzaifah berkata:
Abu Hudhaifah, salah seorang yang berjuang dalam perang Badar dengan Nabi Allah, mengambil Salim sebagai anaknya dan mengahwini anak buah perempuannya Hind binti Al-Wahd bin 'Utba padanya' dan Salim sebagai seorang hamba dibebaskan dari seorang wanita ansar. Nabi Allah juga mengambil Zaid sebagai anak lelakinya. Sewaktu zaman jahiliah sebelum Islam adatnya adalah biasa, jika seorang mengangkat seorang anak lelaki, orang memanggilnya dengan nama bapa angkatnya yang dia akan mewarisi juga, hingga Allah mewahyukan: "Panggil mereka (anak lelaki angkat) dengan (nama) bapa mereka." [2]
Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Nabi Muhammad sendiri telah mengambil anak angkat, dan baginda sendiri telah disusukan oleh ibu angkatnya sewaktu dua tahun yang pertama hidupnya.

3.2.2    Anak angkat di sisi undang-undang
Menurut Undang-undang Malaysia di dalam Akta 39 Akta Pewarisan ( Peruntukan Keluarga) 1971 telah membuat tafsiran bahawa, “anak lelaki” dan “anak perempuan” masing-masing termasuklah seorang kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan yang diambil menjadi anak angkat oleh si mati di bawah peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan pengambilan adalah sah disisi undang-undang.
Anak angkat merupakan anak orang lain yang dipelihara (angkat) sebagai anak sendiri. Sekiranya proses pengambilan anak angkat ini dilakukan melalui undang-undang (wajib di kebanyakan negara), sebagaimana yang telah terdapat di Negara kita Malaysia yang mana telah menetapkan proses atau prosedur bagi pengambilan anak angkat. Dalam proses pengambilan anak angkat ini terdapat dua cara iaitu pertama dengan cara terus daripada ibu bapa yang ingin memberikan anak mereka sebagai anak angkat, yang mana cara ini selalu dilakukan dikalangan masyarakat kita yang mana kebanyakkannya terpaksa menyerahkan anak mereka kepada orang lain kerana tidak mampu untuk memelihara mungkin disebabkan masalah kewangan atau sebaliknya. Cara kedua ialah melalui permohonan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), jika seseorang yang ingin memohon anak angkat melalui JKM bolehlah memohon sama ada melalui surat, faks, telefon, email atau dengan lebih mudah datang sendiri ke JKM. Di sana pemohon diminta untuk mengisi borang permohon dan sebagainya. [3]

Undang-undang juga telah menetapkan syarat-syarat bagi seseorang yang ingin mengambil anak angkat sebagaimana yang telah termaktub di dalam Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 juga perlu dipenuhi. Antaranya ialah:
1.         Ibu bapa angkat mestilah sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu.
2.         Anak angkat itu hendaklah di bawah umur 18 tahun.
3.         Ibu bapa dan anak angkat hendaklah menetap di Malaysia.
Permohonan pengambilan anak angkat ini bukanlah untuk orang yang telah berkahwin sahaja, malah orang yang belum berkahwin juga boleh membuat permohonan asalkan menetapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana yang berlaku pada hari ini ramai masyarakat yang belum berkahwin telah mengambil anak angkat seperti yang berlaku pada kebanyakkan artis kita pada masa kini antaranya Misha Omar, Umi Aida, Rebecca al-islam dan sebagainya.

3.3       Kaedah Memberi Milikan Harta Kepada Anak Angkat
3.3.1    Wasiat
3.3.1.1 Wasiat menurut Islam
Wasiat dari segi bahasa menurut sarjana perundangan islam berasal dari perkataan “wassa” yang bermaksud memerintah[4], mewasiatkan dan menjanjikan sebahagian ahli feqah Mazhab Syafie mentakrifkan ia berasal daripada kata sifat “wassa” yang bererti menghubungkan atau menyampaikan[5]. Dalam mendefinisikan wasiat ini, terdapat banyak makna antaranya adalah pesanan yang mesti disampaikan kepada orang yang diwasiatkan. Oleh itu dapatlah difahami bahawa wasiat itu adalah menghubungkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya sebagai ganjaran pahala sesudah kematiannya.

Wasiat menurut istilah mempunyai pelbagai makna, antaranya adalah kebajikan yang disandarkan selepas mati. Selain itu, ia boleh dikatakan amalan untuk mendapat pahala terus. Definisi yang paling sesuai dikalangan fuqaha’ ialah pemberian sesuatu hak yang disandarkan atau dikaitkan kepada seseorang selepas mati[6]. Hal ini disebabkan amalan wasiat dilakukan semasa pemberi wasiat masih hidup tetapi wasiat itu berkuatkuasa sejurus selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Maka dapat dikatakan di sini, wasiat berlaku atau sempurna dengan kematian pewaris.

Menurut ulama fiqh, wasiat bermaksud satu perbuatan kebajikan dengan satu hak yang terlaksana selepas kematian. Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 mentafsirkan wasiat sebagai “iqrar seseorang yang dibuat semasa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas ia mati” di dalam undang-undang wasiat mesir (no.71 tahun 1946) wasiat bermaksud “suatu urusan (tasarruf) terhadap harta pusaka (tarikah) tertakluk kepada selepas kematian musi (pewasiat)”. Maksud urusan di sini atau tasarruf adalah luas meliputi segala urusan niaga seperti pemilikan, penyewaan, pembatalan hak, pemberian manfaat dan sebagainya.[7]

Dari takrif-takrif di atas ternyata wasiat itu merupakan satu penyataan daripada pembuat wasiat iaitu pewasiat (musi), benefisari (al-musi lahu) dan harta wasiat (al-musi bihi) yang diwasiatkan dalam pelbagai bentuknya. Wasiat mempunyai beberapa persamaan dengan hibah, ianya boleh dikatakan sebagai perbuatan kebajikan yang melibatkan harta atau hak seseorang bagi tujuan mendapatkan pahala atau pemberian kasih sayang seseorang kepada ahli keluarga yang rapat atau sebaliknya. Begitu juga sekiranya pewasiat mempunyai anak angkat, pewasiat bolehlah mewasiatkan hartanya kepada anak angkat tersebut, dengan itu sedikit sebanyak dapat membantu anak angkat itu sendiri.


[1] Dr. Mohd Mahmood. 2004. Sirah Islamiah. Dawama Sdn. Bhd. Hlm.143.
[2]Ibid.
[4] Al-Maidah 106. 1977. Munjid,fi Lughah. al-mashuiq. H lm.904.
[5] Asy-syifazi abi ishak,Ibrahim bin Ali. 1951. Al-Tanbin fi Fiqh Al-mazhab Al-syafie. Mesir. Hlm.94.
[6] Harun Dr Musa Fathullah. 1994. Masalah Wasiat dan Faraid. Unit Penerbitan Akademik Uitm Skudai.
[7] Ibid.

No comments:

Post a Comment